Home » Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với trang web Authentic Education Hub. Những Điều khoản Dịch vụ này điều chỉnh việc sử dụng của bạn trên trang web của chúng tôi, nội dung của nó và bất kỳ dịch vụ liên quan nào được cung cấp bởi chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ những điều khoản và điều kiện này.

 

1. Sử dụng Trang web

1.1 Đủ điều kiện: Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đủ 18 tuổi và có khả năng thiết lập một hợp đồng có tính ràng buộc. Nếu bạn sử dụng trang web này cho một tổ chức, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền đại diện cho tổ chức và ràng buộc tổ chức đó với những Điều khoản Dịch vụ này.

1.2 Sử dụng cho phép: Bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển giao, có thể thu hồi để truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích cá nhân hoặc kinh doanh nội bộ. Bạn đồng ý không sử dụng trang web cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, trái phép hoặc bị cấm.

1.3 Đăng ký tài khoản: Một số tính năng trên trang web của chúng tôi có thể yêu cầu bạn tạo một tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và đảm bảo rằng nó luôn chính xác và cập nhật. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản của mình.

 

2. Nội dung và Sở hữu Trí tuệ

2.1 Quyền sở hữu: Tất cả nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu trưng và nhãn hiệu, là tài sản của Authentic Education Hub hoặc những người cấp phép và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

2.2 Nội dung người dùng: Bằng cách gửi bất kỳ nội dung nào lên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến ý kiến, nhận xét hoặc phản hồi, bạn trao cho chúng tôi một quyền không độc quyền, toàn cầu, miễn phí, vĩnh viễn, không thể thu hồi và có thể được nhượng quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, thích ứng, xuất bản, dịch, phân phối và hiển thị nội dung đó.

 

3. Liên kết và Dịch vụ của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Authentic Education Hub. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc phương thức thực hiện của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba này. Việc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó là có nguy cơ riêng của bạn.

 

4. Miễn trừ trách nhiệm

Trang web và nội dung của chúng tôi được cung cấp “như đã có” và “như sẵn có”, mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc đáng tin cậy của nội dung trên trang web của chúng tôi.

 

5. Giới hạn trách nhiệm

Trong mức tối đa cho phép theo luật pháp, Authentic Education Hub và các công ty liên kết, giám đốc, nhân viên hoặc đại diện của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

 

6. Luật pháp áp dụng và thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Những Điều khoản Dịch vụ này sẽ được điều chỉnh và thông dịch theo luật pháp của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến những điều khoản này sẽ thuộc thẩm quyền của các tòa án tại Việt Nam.

 

7. Thay đổi Điều khoản Dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Điều khoản Dịch vụ này vào bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi này được công bố, bạn đồng ý tuân thủ những thay đổi đó.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong Điều khoản Dịch vụ này, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.